About AnthroPress

If you need support you can contact us by email

press[AT]anthro.press

แอนโทรเพสเป็นร้านจำหน่ายสินค้าทำมือของอาร์ตติสอิสระ เพื่อให้ศิลปินเหล่านั้นได้มุ่งเน้นในการผลิตชิ้นงานเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องพบกับปัญหาจุกจิกเช่นการจัดส่ง หรือ การยืนยันการชำระเงินต่างๆที่อาจเสียเวลาไปผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่า แอนโทรเพสจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบปัญหาดังกล่าว